МЕНЮ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shubaho

ФОТОГАЛЕРЕЯ

nikon pictures

ВИДЕО

Рустами Ваҳҳоб

СУННАТҲОИ АДАБӢ ҶОВИДОНААНД

(Нуктае аз омўзаҳои Ҳамойиш)

Ҳамойиши адибони ҳавзаи Наврӯз ба поён расид. Дар давоми чанд рӯз дар фазоҳои гуногуни ҳама идона шеъри тоҷикӣ форсӣ дарӣ садо дод. Эҳсос мешуд, ки мардум беш аз суруду мусиқӣ ба шеър таваҷҷуҳ доранд.Дар хусуси натиҷаҳо ва овардаҳову бардоштҳое, ки аз ин Ҳамойиш ҳосил шуда, ҳоло то дергоҳе сухан хоҳанд гуфт. Дар ҳама кишварҳои ширкаткунанда.

Register to read more...

Шеър ҳам хонандаро пайванд созад бо ватан

Моњи декабри соли 1967 ба пешвози љашни 50-солагии Тољикистон дар Душанбе Симпозиуми назми форсизабонон баргузор шуд, ки дар он аз Маскав, Ленинград, љумњурињои бародар, хусусан аз давлатњои дўсту њамзабон, аз он љойњое, ки бо адабиёту санъати форсизабонон шуѓл доштанд, мењмонон иштирок карданд. Дар маљлиси муњташам шоирон, нависандагон, донишмандон, муњаќќикону адабиётшиносон, намояндагони соњањои гуногуни адабиёт дар бораи пешравињои назми садаи бистум сухан гуфтанд.

Register to read more...

МО БАҲРИ ДИЛШИНОСОН ШЕЪРУ ТАРОНА ҲАСТЕМ…

Симпозиуми назми форсї дар Тољикистон бо ибтикори устод Мирзо Турсунзода ба вуќўъ пайваст, ки дар шароити шўравї кори осон набуд. Шоир ва сиёсатмадори бузург ин њамоиши шоирони форсигўро дар рўзњои таљлили љашни 80-солагии устод Абулќосим Лоњутї (12-13 декабри соли 1967) дар шањри зебоманзари Душанбе ташкил намуд, ки дар он худи устод Мирзо Турсунзода маърўза кард ва мењмонони симпозиум низ ширкат варзида, суханњои пурмаънї иброз доштанд. Чунончи, шоир ва донишманди маъруфи эронї Лутфалии Суратгар фармуда буд: "Каломи шоир њукми замон ва сарњаду масофаро намеписандад. Эљоди Лоњутї аз њамин гурўњ аст. То даврае, ки мардуми форсизабон зиндаанд, назми Абулќосим Лоњутї пойдор хоњад буд".

Register to read more...

Бозор СОБИP

 ТАЉАССУМИ ШЕЪР

Мо, навќаламони побарањнаи њаёту адабиёти солњои шаст, дуздакони ашъори Нодири Нодирпур будем, ки ба унвони шеъри нави форсї мунташир шуда, моро њавою васваса медод. Яке сатре меканду яке лахте, яке мазмуне мерабуду яке ташбење, яке вожае мебардошту яке љумлае. Аз вожааш вожаю аз суханаш сухану аз љумлааш љумлаю аз сатраш сатру аз байташ байту аз ташбењаш ташбењу аз тасвираш тасвиру аз ташхисаш ташхис ва аз шеъраш шеър мебофтем. Ба таќлиди "Эй бенаво дарахт!"-у "Шеъри ангур" садњо шеъри дарахту дарахти шеър навишта, ба равиши "Туро дар хобњои кўдакї гум карда будам ман" ва "Сафар ба дењкадаи сабзи кўдакї кардам" он ќадар кўдакињо сурудем, ки агар дар як љилд гирд оварда шаванд, китоби сангине мешавад, ки кўдаки дањсола бардошта наметавонад.

Register to read more...

Бахтиёри МУРТАЗО

Ба истиќболи њамоиши байналмилалии адибони форсигўи њавзаи Наврўз

                 ДУШАНБЕ - ЊИРОТИ ЉОМИЮ НАВОЇ

Ду њамоиши байналмилалии адибони форсигў ки дар шањри Душанбе баргузор гардидаанд, дар сафњаи хотираам наќши носутурданї бастааст. Аввалаш ба муносибати Љашни 1100-солагии ќофиласолори шеъри тољику форс устод Абўабдуллоњи Рўдакї барпо гардида буд.

Register to read more...

КОНТАКТЫ

  • (+992 37) 224-57-37 | (+992 37) 224-57-67
  • adibon_2011@mail.ru
  • 734025, Республика Таджикистан, город Душанбе. проспект Исмоили Сомони 8
  • ФАКС (+992 37) 224-57-37