• Email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
  • Tel: (+992 37) 224-57-37 | (+992 37) 224-57-67

 

ШЕЪРИ НАВ ДАР ЧАШМИ ХУШБИНАТ МУБОРАК БОД БОЗ!

 

Дар Тоҷикистон касе, ки бештар аз дигарон дар шеъри сапед ва нимоӣ даст дорад, Доро Наҷот аст. Аз миёни шоирони тоҷик дар шеъри сапед ў қавитар ва дасти тавонотаре дорад. Шеъри Доро аз шеъри Суҳроби Сипеҳрӣ ҳам навтар аст. То ҷое нав аст, ки ҳатто аҳли завқи Тоҷикистон мегўянд, ки мо намефаҳмем ў чӣ мегўяд.

Доро Наҷот бо рамз, бо мафҳумҳои ирфонӣ ва тасвирҳо сухан мегўяд. Тасвирҳое ҳаст, ки онҳоро бо сухан ифода карда намешавад. Ба ин хотир фаҳми ин шеър дониши зиёдтаре талаб мекунад. Дар мавзўи шеъри Доро Наҷот ҳам аз тариқи расонаҳои хабарӣ зарурати таҳлил ва баррасии густардатаре вуҷуд дорад, то мардум бифаҳманд ва бишнаванд, ки пешқадамтарин шоири тоҷик дар шеъри мудерн ё шеъри сапед Доро Наҷот аст.

 Муъмин ҚАНОАТ, Шоири халқии Тоҷикистон


 

Дар қаламрави қаламкашон ҳам зиндагӣ якранг нест. Ин ҷо ҳар як суханвар бо рангу бў, эҳсос ва идроки такрорнашаванда арзи ҳастӣ мекунад. Ҳангоме ки маҷмўаи нахустини шоири ҷавон Дороро варақ мезадам, бўи муаттари чулингону пудина ва дигар анвои гулҳои ҳазоррангубўи кўҳӣ димоғи маро муаттар мекард.

Қутбӣ КИРОМ,

Шоири халқии Тоҷикистон


 

 Шеъри сапеди Доро дигар аст ва шеъри ўро набояд сода ва осон гирифт. …Сурудаҳои аз шеъри Аҳмади Шомлу сарчашма мегиранд ва мактаби Шомлу дар қаламрави форсизабонон бисёр бузург ва боэҳтиром аст. Завқи қолабии мо ҳам бояд рўзе қолабшиканӣ кунад!

 ГУЛНАЗАР,

Шоири халқии Тоҷикистон


 

Банда бар ин фикрам, ки муроҷиати Доро Наҷот ба навъи дубайтӣ на аз пайравӣ ба муди рубоӣ ва чаҳоргонасароӣ, ки ба шеъри солҳои 60-90-и мо хос буд, вобаста аст. Балки ба шоир вазну оҳанги сабуку дилнавоз ва барои эҳсоси табиӣ мувофиқи дубайтӣ (мафоилун, мафоилун, мафоил) писанд афтодааст, ки ба таровишҳои эҳсоси даруниаш мувофиқ омада буд.

Абдухолиқ НАБАВӢ, муҳаққиқ

ва мунаққиди осори адабӣ


 

Шеъри Доро барои пажўҳишҳоизиёд мавзўъ медиҳад, пажўҳишҳои забонӣ, вожасозиву ибораофаринӣ, пажўҳиши тасвиру образҳои тозаи дороӣ, пажўҳиши истифода аз асотиру таъриху атиқа ва вожаҳову маъниҳои марбут ба онҳо ва, оқибат, пажўҳиши ҳадафмандӣ дар шеъри Доро.

Камол НАСРУЛЛО,

Шоири халқии Тоҷикистон


Рисолаи Доро Наҷот дар бораиШайх Абдулқосими Гургонӣ аз ду ҷиҳат диққатҷлбкунанда мебошад. Аввалан, роҷеъ ба ин шахсияти машҳури тасаввуфи қарни ХI маълумоти маъхазҳо ҷамъоварӣ нагардида буд ва аксарияти хонандагон дар бораи ў ба ҷуз номаш иттилоъе надоштанд.

Дуюм, масъалаи иртиботи Шайх бо шайхони дигар ва осору орои ў барои равшантар ва васеътар тасаввур кардани вазъи бархўрди андешаҳои мухталифи асрҳои миёна ва муҳити маънавии он давраҳо қобили аҳамият аст.

Кароматулло ОЛИМОВ, доктори илми фалсафа


 

Шеъри тоҷикии форсӣ, ин муъҷизатарини муъҷизаҳои ҷаҳони маънавӣ, ки ҳазор сол пеш ба сухани парвозиву болбахши мавзуну муқаффо асос гузошт, дар асл дигаргуна будааст ва дар як қарни охир боз тағйири шаклу қолаб кард.

Қисмати шоирии Доро Наҷот маҷозан ба ҳамин роҳи пурпечутобу пурҷустуҷўи таҳаввули шеъри тоҷикии форсӣ мемонад…

Шоир худ медонаду Худо, ки чӣ дуру дароз ва пуршебу фароз буда роҳи таҳаввулу такомули бардошту боздеҳи маънавӣ. Роҳе, ки оқибат оварда ба дарку корбасти батамом дигаргунаи эҳсосу калом, каломе, ки аз ҳамон калимаҳои қаблии маъмулист, аммо фазою ҳавои билкул тозае дорад. Ва хусусияте, ки ин ҷо ҳам, чун дар шеърҳои суннатии шоир барҷаста ба назар мерасад, тоҷикона дидан, тоҷикона эҳсосу идрок кардан ва аз муҳиту фазову эҳсосу идроки тоҷикӣ тоҷикона сурудан аст. Ҳатто дар модернтарини ашъораш ин хусусияти ирсӣ - пайванд бо хостгоҳи аҷдод ва расму одату анъанаҳои он барҷаста аст ва бўе аз бемории бегонагаравӣ эҳсос намешавад.

Низом ҚОСИМ,

Шоири халқии Тоҷикистон


 

Доро Наҷот солҳо шеърро дар қолабҳои суннатӣ ба таҷриба гирифт, зебоӣ, шевоӣ, бадеият ва балоғатро бишнохт, то рўй овард ба шеъри сапед. Ҳамон гуна, ки Нимо Юшиҷ пас аз таҷриба андўхтан дар қолабҳои суннатӣ нигоҳи худро дар шеър тағйир дод…

Муҳаммадалии АҶАМӢ,

 шоир ва муҳақиқ


 

Доро Наҷот пешрави сапед дарТоҷикистон ва аз ҷумлаи шуарои мудерн ва навгароест, ки бо шеъри сапед ва қолаби шеъри вижаи худ тавонист зарфияти шеъри Тоҷикистонро боло бардорад. Вай бо мутолиоти амиқи худ ва ошноии нисбӣ бо шеъру адабиёти бостон ва таваҷҷуҳ ба шеъри муосири ҷаҳон тавонистааст ба забони мустақилу сабки мудерн даст ёбад ва бо таваҷҷуҳ ба бофти рўҳиву равонӣ ва эҳсосоту авотифи ноби шоиронааш шеъри сапеди худро арза дорад.

 Алиасғари ШЕЪРДЎСТ


Доро агар пажўҳишгаре дақиқунуктаёб ва шоире пешрав ҳам набуд, барои ман инсоне дўстдоштанӣ ва қобили эҳтиром аст, то чӣ расад ба ин, ки ба ҳамаи фазилатҳо ва хубиҳо низ ороста аст.

Қаҳрамон СУЛАЙМОН


 

Яке аз вижагиҳои адибон ва фарҳехтагони тоҷик вобастагии шадид ба фарҳанги ниёгон аст. Тоҷикон вориси давлатдорони Сомонӣ ҳастанд, ки ҳазор сол пеш аз ин тавонистанд даврони тилоии ҷаҳони форсиро пас аз ҳамлаи аъроб дар шохаи гуногуни илму адаб шукуфо созанд…

Кори Доро Наҷот дар «Озарахши озароин» намунае аз ин дидгоҳҳо мебошад. Шоир дар ин баёз хостааст родмарди танҳои ормонҳояшро ба андешааш ба хонанда бишносонад.

Доктор Масъуди МИРШОҲӢ, раиси Анҷумани Рўдакӣ дар Фаронса


 

…Ба эътиқоди ман, Доро Наҷотшоири бузургест. Ў бо ҳамин ду шеъри сапедаш, ки дар фасли гузидаи ашъор омадааст, собит кард, ки рўҳияе мутафовит бо дигарон дорад. Мехоҳад ҷўри дигар бубинад ва биандешад. Ба шеъри тафаккур эътиқод дорад. Ў бегумон дар иртиқои шеъри сапеди тоҷик таъсири фаровоне хоҳад дошт.

Доктор Алиризо ҚАЗВА,

шоир ва муҳаққиқ


 

Шоирон сарчашмадорони сафои оламанд,

Шеъри нав дар чашми хушбинат муборак бод боз!

Ганҷи Дороро зи фарҳанги Зарафшон ёфтӣ,

«Озарахши озароин»-ат муборак бод боз!

ОЗАРАХШ,

Шоири халқии Тоҷикистон


 

Мебинам, мебинам!

Хилъати ту

 сирри нилии Сайҳун аст,

 хилқатат софии гардун.

Иродатат-

 матонати Куруши Кабир

 ва ибодатгоҳат

 паҳнаи Хуросони қадим.

Нуқраи СУННАТНИЁ


 

Вақте арўси вожа бо

ноз мехиромад

Дар гулшани хаёли

ғарқи умеди Доро,

Дар чашми пурсафояш

аз шавқ мезанад ҷўш

Чун оби софи Замзам шеъри сапеди Доро.

Валиҷон БАЁНӢ


 

ДУШМАНӢ ОРАД БА МАРДУМ РЎЗИ САХТ…

Рўйдодҳо дар сарҳади Тоҷикистон ва Қирғизистон, бахусус ҳалокати одамон, тамоми мардуми кишвар, аз ҷумла адибонро сахт ба ташвиш овард.

Раёсати Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, тамоми адибони мамлакат ба пайвандону наздикони ҳалокшудагон ҳамдардии амиқ баён намуда, барояшон сабри ҷамил мехоҳанд.

Идомаи: ДУШМАНӢ ОРАД БА МАРДУМ РЎЗИ САХТ…

БА ИФТИХОРИ 110-СОЛАГИИ УСТОД ТУРСУНЗОДА

 

 Рӯзи 5 май, соати 14, дар толори калони Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон бо ширкати аҳли адаб ва ҳунар маҳфили адабӣ ба муносибати 110-солагии устод Турсунзода барпо мегардад.

Гардонандаи маҳфил - устод Аскар Ҳаким.

       Даромадан озод аст.

МОДАРИ ТОҶИК ТУРСУНЗОДА ЁФТ

 

Муъмин ҚАНОАТ

БАРОИ ҲУРМАТИ МӮИ САФЕДАШ

Барои Мирзо Турсунзода

 

Барои ҳурмати мўи сафедаш,

Ки ҳар тораш чу як роҳи сафед аст,

Барои дил, дили оинавораш,

Ки аз чашму нигоҳи ў падид аст,

 

Барои хотири шеъраш, ки онро

Ба роҳи хеш болу пар намудам,

Барои шеъри мардумошнояш,

Ки аз он шеъри худро сар намудам,

 

Идомаи: МОДАРИ ТОҶИК ТУРСУНЗОДА ЁФТ

ТАРТИБИ БАРГУЗОРИИ МАШВАРАТИ ҶУМҲУРИЯВИИ ОМӮЗИШИИ АДИБОНИ ҶАВОН ДАР СОЛИ 2021

 

Вилояти Хатлон

Минтақаи Бохтар – 22-23 апрел

Масъул: Озар Салим

Мутасаддиён: Сироҷиддин Икромӣ, Муҳриддин Сабурӣ, Озар Салим, Чӯпонбадали Ванҷӣ, Офоқ.

Идомаи: ТАРТИБИ БАРГУЗОРИИ МАШВАРАТИ ҶУМҲУРИЯВИИ ОМӮЗИШИИ АДИБОНИ ҶАВОН ДАР СОЛИ 2021

ПЕШНИҲОДИ АСАРҲО БА ҶОИЗАҲОИ АДАБИИ ИНТ

БАРОИ ҶОИЗАИ АДАБИИ БА НОМИ САДРИДДИН АЙНӢ

Дар бахши наср:

1. «Апома – духти Испетамон»

(қиссаи таърихӣ). Давлатшоҳи Тоҳирӣ. Хуҷанд, «Ношир», с. 2020. Пешниҳоди Шўрои насри ИНТ.

2. «Турнаҳои мусофир» (маҷмўаи ҳикояҳо). Сипеҳри Ҳасанзод. Душанбе, «Адабиёти бачагона», с. 2020. Пешниҳоди Шўрои насри ИНТ.

Идомаи: ПЕШНИҲОДИ АСАРҲО БА ҶОИЗАҲОИ АДАБИИ ИНТ

МАСЪАЛАИ ТАШАККУЛИ ИНСОН ДАР ТАЪЛИМОТИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ

Мулоҳизаҳои доктори илмҳои сиёсӣ, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон С. Ятимов

 

«Муҳтавои таълимоти Пешвои миллат дар соҳаи тарбия, дар маҷмӯъ ва дар Паёми навбатӣ аз ҷумла дар он аст, ки тамоми фаъолияти ҷомеа, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, мактаб, маориф, зиёиён ба бедор кардани ҳисси хештаншиносӣ ва худшиносии миллӣ равона карда шаванд. Муҳтаво ва ҳадафи кори тарбиявӣ дар ин самт моил кунонидан ба «худшиносии эътирофгардида»-и миллии ҳар як узви ҷомеа мебошад. Натиҷаи ҳама гуна тарбия бояд муътақидгардонӣ ба идеяҳои давлати миллӣ бошад. Бидуни чунин дастоварди заҳматталаб ва мақсаднок раванди эъмори давлати миллӣ ва ҳифзи амнияти ҷомеа дар ҳар як марҳалаи таърихӣ зери суол хоҳад рафт. Маҳз ба ҳамин хотир Паёми навбатии Пешвои миллат дар масъалаҳои рушди маънавиёти миллӣ ва давлати миллӣ ҳамчун роҳнамо хизмат мекунад», — навиштааст доктори илмҳои сиёсӣ, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Саймумин Ятимов зимни мақолаи худ таҳти унвони «Масъалаи ташаккули инсон дар таълимоти Пешвои миллат», ки маҷаллаи «Илм ва Ҷомеа» чоп шудааст.

Матни пурраи мақоларо дар зер пешниҳоди хонандагон менамоем.

Идомаи: МАСЪАЛАИ ТАШАККУЛИ ИНСОН ДАР ТАЪЛИМОТИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ

СИМОИ ДУРАХШОНИ МИЛЛАТ

 

Ҳамасола дар арафаи зодрўзи устод Айнӣ дар муассисоти илмиву омўзишии мамлакат ҷамъомадҳои илмӣ ва маҳофили фарҳангӣ баргузор мегарданд ва ҳатман як чизи наве, далели тозае роҷеъ ба осори гаронсанги ин шахсияти бузурги миллӣ дар ин ҳамоишҳо гуфта мешавад. Ончунонки маҳфили илмию адабии дар Донишгоҳи миллӣ баргузоршуда собит кард, осори бузургҳаҷм ва гуногуннавъи устод на фақат пурра пажўҳиш нашудааст, балки ҳатто пурра ҷамъоварӣ ҳам нагардидааст.

Идомаи: СИМОИ ДУРАХШОНИ МИЛЛАТ

КАШШОФИ ОЛАМИ РОЗ

 

ЮНЕСКО таҷлили 1050-солагии олими бузурги асримиёнагӣ Абўрайҳони Беруниро маъқул донист.

1050-солагии зодрўзи олим ва файласуф Абўрайҳони Берунӣ (973-1048) солҳои 2022-2023 бо иштироки ЮНЕСКО ба таври густарда таҷлил хоҳад шуд. Ин тасмим мутобиқи пешниҳоди Тоҷикистон, Ўзбекистон, Эрон ва Туркия 17 апрел дар иҷлосияи 211-уми Шўрои иҷроияи ЮНЕСКО маъқул дониста шуд. Акнун ин масъала моҳи ноябри соли равон барои тасдиқ намудан ба иҷлосияи 41-уми Конфронси генералии ЮНЕСКО дар шаҳри Парижи Франсия пешниҳод хоҳад шуд.

«Абўрайҳон Муҳаммад ибни Аҳмад Берунӣ олими бузурги асримиёнагӣ - энсиклопедист, мунаҷҷим, риёзидон, файласуф, географ, этнограф, антрополог, геолог, таърихнигор, ботаник, фармаколог ва гуманист буд», - зикр шудааст дар дархосте, ки шўро онро баррасӣ кардааст.

РӮНАМОИ «ДӮСТ ДОР ЗИСТАН»

 

9-уми апрели соли ҷорӣ дар Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон бо иштироки адибону донишмандон ва алоқамандони каломи манзум маҷмўаи ашъори тозанашри шоири шинохта, мудири бахши робитаҳои адабӣ ва тарҷумаи ИНТ Абдуллоҳи Раҳнамо - «Дўст дор зистан» рўнамоӣ шуд.

Идомаи: РӮНАМОИ «ДӮСТ ДОР ЗИСТАН»

БАЧАҲО ВА ХАТАРИ ИФРОТГАРОӢ

 

Боре сафари хидматӣ ба вилояти Суғд доштам ва дар як маърака аз ифротгароиву бегонапарастӣ сухан оғоз гардиду падареро ном бурданд, ки ба ҷурми терроризм зиндонӣ шудааст ва баъди пароканда шудани мардум гуфтугўи дуздонаи чанд нафар ҳам ба гўш расид, ки маҳкумшударо ҷабрдида ва қурбони дасиса шумурданд.

Идомаи: БАЧАҲО ВА ХАТАРИ ИФРОТГАРОӢ

НИШАСТИ ГАРМУ МУНАВВАР

 

10-уми марти соли равон дар Хонаи адибони ба номи Мирзо Турсунзода маҳфили ширу шакар бо иштироки Шоири халқии Тоҷикистон Рустам Ваҳҳобзода ва сарояндагони шинохта баргузор гардид.

Раиси Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Низом Қосим бо сухани муқаддимавӣ дар бораи фазои хуби фарҳангии кишварамон ва пазироӣ аз 30-солагии Истиқлолияти давлатӣ маҳфилро ифтитоҳ намуд.

Рустам Ваҳҳобзода бо қироати ашъори зебо дар бораи модар, Ватан, баҳор ва суҳбати олимона дар атрофи махсусиятҳои ҷашни Наврўз маҳфилро гардонандагӣ намуд.

Сарояндагони шинохта Амриддини Кабир, Гулбаҳор Шокирова, Мадина Қадамова ва ҳунарпешагони ансамбли «Ориё» бо сурудҳои ҷаззоби ватандўстона ба маҳфил шукўҳи хоса бахшиданд.

Дар ҷараёни маҳфил ҷавонони адабдўст шеърҳои Рустам Ваҳҳобзодаро зебову муассир қироат намуданд.

Маҳфил ба ҳамагон таассуроти неку фаромўшношуданӣ гузошт.

 «АС»

МАҲФИЛИ НАВИСАНДАИ ЗАБАРДАСТ

 

12-уми март дар Хонаи адибони ба номи Мирзо Турсунзода маҳфили адабӣ ба муносибати 75-солагии Нависандаи халқии Тоҷикистон, дорандаи Ҷоизаи давлатии ба номи Абўабдуллоҳи Рўдакӣ Саттор Турсун баргузор шуд.

Раиси Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Низом Қосим дар оғоз изҳор дошт, ки Саттор Турсун аз зумраи он нависандагони забардастест, ки бо услуби хосаву андешаҳои тоза пояҳои насри психологии моро устувор кардаанд ва онро ба марҳалаи тоза ворид намудаанд.

Идомаи: МАҲФИЛИ НАВИСАНДАИ ЗАБАРДАСТ

ИЗҲОРИ ТАСАЛЛИЯТ

 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ  Раҳмон ба аҳли оилаи олим, ташкилотчӣ, ношир, тарҷумон ва публитсисти боистеъдоди тоҷик Шавкат Ниёзӣ,ки 15 марти соли 2021 дар шаҳри Москваи Федератсияи Русия дар синни 92-солагӣ аз олам даргузашт, изҳори тасаллият намуданд. Ҳамдардии Роҳбари давлат тавассути Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Москва ба пайвандони марҳум расонида шуд.

Идомаи: ИЗҲОРИ ТАСАЛЛИЯТ

БА МУНОСИБАТИ 80-СОЛАГИИ НАВИСАНДАИ ХАЛҚИИ ТОҶИКИСТОН МЕҲМОН БАХТӢ

 

МУҲТАРАМ МЕҲМОН БАХТӢ!

Шумо баъди хатми Донишкадаи адабиёти ба номи Максим Горкий (Маскав) дар давоми солҳои гуногун ба ҳайси мудири бахши адабӣ-драмавии Телевизиони ҷумҳурӣ, ҷонишини сармуҳаррири «Тоҷиктелефилм», сармуҳаррири шуъбаҳои адабию драмавӣ ва ҷавонони Телевизиони тоҷик, мудири бахши адабии Театри давлатии академӣ-драмавии ба номи Абулқосим Лоҳутӣ, мудири Хонаи адибони ба номи Мирзо Турсунзода, раиси Шўрои кор бо навқаламон, раиси Маркази тарғиби адабиёти Иттифоқи нависандагон ва мудири бахши тарҷума ва нашри Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини раиси Ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон, раиси бахши Тоҷикистонии Диалоги «Евро-Осиё» ва раиси Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон фаъолият намудед.

Идомаи: БА МУНОСИБАТИ 80-СОЛАГИИ НАВИСАНДАИ ХАЛҚИИ ТОҶИКИСТОН МЕҲМОН БАХТӢ

НАВИСАНДАИ ХАЛҚИИ ТОҶИКИСТОН ШЕРАЛӢ МЎСО 70-СОЛА ШУДАНД

 

Шумо дар фасли баҳор – 25 марти соли 1951 дар деҳаи Ганҷинаи ноҳияи Ваҳдат чашм ба олами равшан кушода, бо илҳом аз чашмаҳои хурўшони меҳан фаввораи сухан дар замиратон ҷўшон гашт. Шумо ба адабиёт аз роҳи хос – аз истеҳсолот ворид шуда, дар ин ҷода қалами нависандагӣ ва сабку салиқаи эҷодиро ҳамвора сайқал дода, бо табъу нашри силсилақиссаҳои мустанаду бадеӣ, мақолаҳои рўзмарраи публитсистӣ ва ҳикояву ҳаҷвиёти ҳадафрас худро ба алоқамандони сухани бадеъ муаррифӣ кардед. Шумо соли 1968 мактаби миёнаи №1 ноҳия ва соли 1973 бахши муҳандиси мошинсози Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи М. Осимиро хатм карда, дар заводи “Тоҷикгидроагрегат” корҳои зиёде анҷом додед.

Идомаи: НАВИСАНДАИ ХАЛҚИИ ТОҶИКИСТОН ШЕРАЛӢ МЎСО 70-СОЛА ШУДАНД

«ТАНҲО ИЛМ ҚУДРАТИ РЕШАКАН КАРДАНИ ХУРОФОТРО ДОРАД». Андешаҳои нависанда Садриддин Ҳасанзода

 

Дар сомонаи АМИТ «Ховар» 31 январи соли равон мақолаи доктори илмҳои сиёсӣ, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон С. Ятимов «Паёми Пешвои миллат ва масъалаҳои рушди маърифат» ба чоп расидааст. Дар арафаи Рӯзи илми тоҷик сармуҳаррири маҷаллаи «Душанбе», нависанда Садриддин ҲАСАНЗОДА андешаҳояшро дар бораи ин мақола ба АМИТ «Ховар» чунин иброз намуд.

Идомаи: «ТАНҲО ИЛМ ҚУДРАТИ РЕШАКАН КАРДАНИ ХУРОФОТРО ДОРАД». Андешаҳои нависанда Садриддин Ҳасанзода

ИДОМАИ РОМАНИ ТАЪРИХӢ

 

Нашриёти “Эр-граф” қисми сеюми романи таърихии адиби шинохта, барандаи Ҷоизаи адабии ба номи Мирзо Турсунзода Ато Мирхоҷаро аз чоп баровард.

Идомаи: ИДОМАИ РОМАНИ ТАЪРИХӢ

ФАЪОЛИЯТИ ДУРАХШОН

 

26-уми феврали соли равон дар Хонаи адибони ба номи Мирзо Турсунзода ба муносибати 80-солагии адабиётшиноси маъруф Абдунабӣ Сатторзода конфронси илмиву адабӣ баргузор шуд. Дар конфронс аҳли илму адаб, донишҷўёну алоқамандони адабиёт ҳузур доштанд.

Идомаи: ФАЪОЛИЯТИ ДУРАХШОН

НАШРИ КИТОБИ НАҚДИ МУНАҚҚИДИ ҶАВОН

 

Аз тариқи нашриёти «Балоғат» маҷмўаи мақолаҳои мунаққиди ҷавону пуркор Муҳриддин Сабурӣ зери унвони «Шеър дар мизони ҳунар» ба нашр расид.

Идомаи: НАШРИ КИТОБИ НАҚДИ МУНАҚҚИДИ ҶАВОН

ИРОДАИ НЕК-КАЛИДИ АМНИЯТ

 

Падидаи гароне, ки имрўз ба рушди давлатҳо ва ҳаёти инсонҳо хатар эҷод мекунад, ифротгароӣ ва терроризм мебошад. «Tеrrоr» - «тарсу ваҳм», ба воситаи куштор, таркиш, ки боиси марги даҳҳо инсон ме- шавад, байни ҷомеа даҳшат ангехтан аст. Созмонҳои минтақавӣ ё дохилии як кишвар алайҳи як гурўҳи сиёсатмадорон ё шикаст додани чанд кишвар талош карда, ҳадафи иқтисодиву сиёсии худро дар давлатҳои абарқудрат ва кўчак, бо шиорҳои гуногуни зоҳиран некниҳод – мисли адолат, озодӣ, ҳуқуқи инсон, рушди иҷтимоӣ, ҳифзи дин, поксозии дин ва ғайра пеш мебаранд, вале ба ҷои корҳои нек, созандагиву бунёдкорӣ қатл, таркиш, тазоҳуроту нофармониро истифода мебаранд. Идеологҳои созмони террористӣ аввал дар рўҳияи ҷавонҳо таркиш ба амал меоранд ва бо ташвиқ то ҳадди маргталабӣ мерасонанд. Дар натиҷа, аъзои созмони террористӣ ҳам ҷони худро аз даст медиҳанд, ҳам сабаби қатли садҳо ҳамдиёру ҳамдини худ мешаванд.

Идомаи: ИРОДАИ НЕК-КАЛИДИ АМНИЯТ

Подкатегории

СУРОҒА

  • (+992 37) 224-57-37 | (+992 37) 224-57-67
  • Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
  • 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе. хиёбони Исмоили Сомонӣ 8
  • FAX (+992 37) 224-57-37

Copyright © 2017.  All rights Reserved